Trang chủ

Liên hệ Samnec

+ Phòng nhân sự

Tell: 02253.611.960

Fax: 02253.611.486

Email: info@samnec.com.vn


+ Bán hàng online

02253.611.522 - 532 - 542

02253.822.527 - 528 - 529

https://www.facebook.com/samnecfanpage/


+ Thanh tra trực tuyến

Tell: 02253.611.519 - 520


+ Hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành

Tell: 02253.610.508 - 611.516

  • Gửi liên hệ cho chúng tôi

Tên người liên hệ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

Nội dung

6320867

Online Samnec

Online

Hài lòng Không hài lòng